طرح شرقان

 
طرح مداخله ای شرقان

نوجوانی دوره الگوپذیری و رشد و اکتشاف است که می تواند منجر به رفتارهای پرخطر و فعالیتهایی گردد که عواقب منفی به دنبال دارد. رفتارهای پرخطر، احتمال نتایج مخرب جسمی، روانشناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می دهد. یکی از نتایج مخرب درگیری در رفتارهای پرخطر در این دوران، ابتلا به بیماری هایی از قبیل HIV است. این رفتارها در نوجوانان به شدت به یکدیگر همبسته اند. بسیاری از رفتارهای پرخطر نظیر مصرف سیگار، الکل، مواد مخدر و روابط جنسی ناایمن در قبل از 18 سالگی اتفاق می افتد. در ایران اکثر بی مبالاتیهای جنسی در سنین 16 تا 21 سالگی رخ می دهد. به دلیل تغییرات سریع رشدی، سوءمصرف موادمخدر در بسياري افراد از سنين نوجواني آغاز مي شود و از مهمترين راه هاي کاهش مصرف در بزرگسالي، پيشگيري از گرايش به موادمخدر در نوجواني است. تحقيقات انجام شده نشان مي دهد که نوجواني، بحراني ترين دوره زندگي براي گرايش به مصرف موادمخدر است و مدارس راهنمايي و دبيرستان ها محيط هاي طبيعي براي شروع استفاده از اين مواد هستند. امروزه شيوع رفتارهاي پرخطر جوانان به يكي از مهمترين نگراني هاي جامعه تبديل شده و عليرغم  فعاليتهاي صورت گرفته طي سالهاي گذشته، رفتارهاي پرخطر نوجوانان در سطح کشور داراي رشد صعودی بوده است.

با توجه به شیوع آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین به ویژه در کلان شهر هایی همچون شیراز، مرکز تحقیقات ایدز اقدام به انجام طرح مداخله ای تحت عنوان ارزیابی اثر مداخلات روانی و اجتماعی بر رفتارهای پرخطر نوجوانان ساکن منطقه حاشیه نشین شرقان شیراز نموده است.
این مطالعه از سال 94 با همت مرکز تحقیقات ایدز شروع شد و توانست همکاری سازمان های دولتی همچون بهزیستی، استانداری و آموزش و پرورش را جلب نماید. پس از برگزاری جلسات متعدد و همفکری های بین بخشی، فاز اول برنامه از سال 95 آغاز شد. در این فاز شناخت جامعه مورد مطالعه و پیش آزمون رفتارهای پرخطر اجرا شد. با توجه به آنالیز آماری داده های جمع آوری شده، تیم تحقیقاتی به این اتفاق نظر رسیدند که به منظور شناخت عمیق تر جامعه هدف، مطالعه کیفی رفتارهای پرخطر نیز در نظر گرفته شود که نتایج آن بسیار قابل توجه بوده و بیانگر رواج رفتارهای پرخطر بیش از آنچه نتایج مطالعه کمی نشان می داد بود.


 جلسه همفکری با حضور مدیران عالی رتبه استانداری، بهزیستی، آموزش و پرورش و همکاران مرکز ایدز


جلسه همفکری با حضور مدیران، ناظرین، مدرسین و همکاران بهزیستی، آموزش و پرورش و استانداری

با توجه به نتایج مرحله پیش آزمون فاز دوم مطالعه به صورت مداخله ای در قالب جلسات آموزشی اجرا شد.

به منظور ارزیابی جلسات آموزشی، سه ناظر مجرب حداقل 2 جلسه برگزار شده توسط هر مدرس را ارزیابی کرده و نتیجه را در قالب فرم ارزیابی تهیه شده به صورت نقاط قوت و ضعف ارائه دادند.

جلسه آموزشی در مدرسه راهنمایی متوسطه شرقان

به منظور بررسی اثربخشی این مرحله، پیش آزمون تاب آوری توسط دانش آموزان قبل از مداخله و پس آزمون تاب آوری پس از اتمام مداخلات آموزشی تکمیل گردید. 
مركز تحقيقات ایدز شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز-میدان دفاع مقدس- بلوار دلاوران بسیج- خیابان لاوان - مرکز مشاوره بیماری‌ های رفتاری
مرکز تحقیقات ایدز


تلفکس: 37386272-071