مرکز تحقیقات  ایدز از  سال 1388 شروع به کار نموده است.
این مرکز از حضور 5 عضو هیات علمی موسس، 3 عضو هیات علمی، 2 عضو هیات علمی وابسته و دو محقق تمام وقت بهره می برد.

Feature Slides

همکاری پژوهشی بین بخشی مرکز ایدز1396-1-25

همکاری پژوهشی بین بخشی مرکز ایدز

با توجه به شیوع آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین به ویژه در کلان شهر هایی همچون شیراز، مرکز تحقیقات ایدز اقدام به انجام طرح مداخله ای تحت عنوان ارزیابی اثر مداخلات روانی و اجتماعی بر رفتارهای پرخطر نوجوانان ساکن منطقه حاشیه نشین شرقان شیراز نموده است. این مطالعه از سال 94 با همت مرکز تحقیقات ایدز شروع شد و توانست همکاری سازمان های دولتی همچون بهزیستی، استانداری و آموزش و پرورش را جلب نماید.
پس از برگزاری جلسات متعدد و همفکری های بین بخشی، فاز اول برنامه از سال 95 آغاز شد. در این فاز شناخت جامعه مورد مطالعه و پیش آزمون رفتارهای پرخطر اجرا شد. با توجه به آنالیز آماری داده های جمع آوری شده، تیم تحقیقاتی به این اتفاق نظر رسیدند که به منظور شناخت عمیق تر جامعه هدف، مطالعه کیفی رفتارهای پرخطر نیز در نظر گرفته شود که نتایج آن بسیار قابل توجه بوده و بیانگر رواج رفتارهای پرخطر بیش از آنچه نتایج مطالعه کمی نشان می داد بود. با توجه به نتایج مرحله پیش آزمون فاز دوم مطالعه به صورت مداخله ای در قالب جلسات آموزشی اجرا شد. در حال حاضر این طرح در حال حال اجرا می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.